Veres Pálné szobor a Veres Pálné utcábanV. ker. Belváros, Veres Pálné utca 1., Duna utca sarok, a Ferenciek terénél

VERES Pálné
lánykori neve: Beniczky Hermin,
 született 1815. december 13-án Lázi-ban,
   meghalt 1895. szeptember 28-án Váchartyánban.
 Író, pedagógus. A magyar nőnevelésügy előharcosa, egyik legnagyobb alakja.
 A nők képzését és kereső pályákra történő előkészítését igyekezett előmozdítani.
 1867-ben Nőképző Egyletet alapított,
 1869-ben megnyitotta nőnevelő tanintézetét,
"Országos Nőképző Egyesület" néven.

idézet a Magyar Elektronikus Könyvtárból
Veres Pálné (beniczei, micsinyei és pribóczi Beniczky Hermin),
szül. 1815. decz. 13. Láziban (Nógrádm.); atyját, B. Pál nógrádmegyei alispánt már egy éves korában, anyját, Sturmann Karolinát, midőn még csak 15 éves volt, elveszítette. Árván került anyai nagybátyjához, Sturmann Mártonhoz, ki Gömörben és Felső-Borsodban több vashámort hozott létre. 1839-ben a farádi Veres Pálnak, Nógrád vármegyének főjegyzője, később alispánja és nógrádi evang. egyházmegye felügyelőjének neje lett. Hogy egyetlen leányát (V. Szilárdát, Rudnay Józsefnét) saját eszméi szerint nevelhesse, komolyan foglalkozott a nőképzés kérdésével; maga választá meg a jó nevelőket s az anyanyelv és irodalom tanítására a jeles írókat. Később az alaposabb nőképzés eszméjének élt. Eszméit előbb társaskörökben, majd 1867-ben egy politikai napilap tárczájában terjesztette. A jó ügynek toborzott ügybuzgó tagokat a fővárosban és vidéken, hirlapírókat a sajtóban s elment külföldre is tanulni nőnevelési nagygyűlésekre. 1867. máj. 24. huszonkét lelkes nő értekezlete mondta ki egy nőképző egyesület és leányiskola felállításának szükségét. Sokan adakoztak rá, maga az alapító 1000 frtot adott. Midőn 1893. márcz. 25. az egyesület fennállásának negyedszázados ünnepét tartották, a főváros polgármestere tűzte V. mellére a királyi elismerés jelét: a koronás aranyérdemkeresztet. Élete utolsó két évében betegen feküdt, de ekkor is folytonosan irányozta a tanintézet ügyeit; szervezte a háztartás tanfolyam megnyitását, segédül véve maga mellé leányát (Rudnay Józsefnét); kiben az egyesületre méltó utódot hagyott. Meghalt 1895. szept. 28. Vácz-Hartyánban. Vanyarczon férje mellett van eltemetve a családi sírboltban.

forrás:    http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/v/v29628.htm